Bài 2 – Quy mô thị trường Forex

Thị trường Forex có quy mô vô cùng lớn. Giá trị giao dịch mỗi ngày của thị trường Forex trên 5.000 tỷ USD. Nếu so với GDP của Mỹ trong 1 năm, thì thị trường Forex có quy mô gần 1/3 GDP của nước Mỹ. Vì quy mô của thị trường rất lớn nên nó không bị thao túng giá. Quy mô lớn nên ta không sợ bị cạnh tranh khi giao dịch trên thị trường Forex.