Lãi đầu tư 5%/ngày là có thật ?

Ai cũng có thể đầu tư chứng khoán Mỹ

Nếu bạn có 100 USD, bạn đầu tư, lãi được 5% trên ngày

80% trader có thể làm được điều này.

Đây là những New Trader

Nếu bạn có 1000 USD, bạn đầu tư, lãi được 1% trên ngày

60% trader có thể làm được điều này.

Đây là những Advanced Trader

Nếu bạn có 10000 USD, bạn đầu tư, lãi được 0,5% trên ngày

40% trader có thể làm được điều này.

Đây là những Pro Trader

Nếu bạn có 100000 USD, bạn đầu tư, lãi được 0,25% trên ngày

20% trader có thể làm được điều này.

Đây là những Master Trader

Nếu bạn có 100.000 USD, bạn đầu tư, lãi được 0,25% trên ngày. Robot cũng có thể làm điều tương tự như một Master Trader